Forskningspersonsinformation för testet av BETSY

Vad är det för projekt?

Natural language processing så kallad NLP är en teknologi som möjliggjort att vi kan skapa datorsystem som kan prata med oss. Genom NLP har man kunnat skapa chatbotar som simulerar hur vi människor pratar med varandra.  Tekniken kan klassificeras inom området artificiell intelligens, dock på väldigt låg nivå.

I nuläget saknas en gedigen chatbot på svenska som kan erbjuda anonymiserade stödsamtal till  personer som har mild till måttlig ångest och stress. 

För att utforska om detta skulle kunna göras via en chatbot, skapade vi prototypen av chatboten BETSY (Beteende Emotion Terapi och Samtal). 

Syftet med projektet är att testa produktens användbarhet men tekniken är i detta skede ännu inte utformad för behandling av ångesttillstånd. Ett samtal med BETSY bör ej ses som ett behandlande samtal. 

Hur går studien till?

Du kommer att slumpas till ett samtal med en av våra chatbots. Du kommer antingen att få prata med BESTY via röststyrning eller via chatt. Innan du börjar prata med BETSY så kommer du att få besvara några enkäter som handlar om dig och ditt mående. Vi kommer inte att registrera ditt namn eller dina personuppgifter på enkäterna. Din email eller annan information som kan koppla enkäterna till dig kommer inte att registreras, du förblir helt anonym på enkäterna. 

Efter att du har fyllt i enkäterna kommer du instrueras i hur du använder BETSY. Du kommer att få en beskrivning om hur BETSY fungerar och vilka ämnen som ni kan prata om. 

Innan du pratar med BETSY kommer du få på dig ett pannband som mäter din hjärnvågsaktivitet. Pannbandet som sätts på huvudet skickar INGEN elektricitet, den avlyssnar endast passivt hjärnans egna, naturliga, elektriska aktivitet. Du får INTE någon ström i dig eller någon annan direktpåverkan via pannbandet. Du kan alltid tacka nej till att ha pannbandet på dig. 

Bredvid dig kommer det finnas en babymonitor/kamera så att den som genomför testet kan följa din session (då de kommer att befinna sig i ett annat rum) och guida dig om du behöver hjälp. Ingenting kommer att spelas in. 

Efter att du har läst instruktionerna och pratat med BETSY så kommer du få fylla i ett par enkäter om BETSY och hur du upplevde tekniken och innehållet i chatboten. 

Finns det risker med att delta i studien?

Genom att delta i en studie där forskningen är på en fysisk plats utanför ditt hem så utsätter du dig självklart för en smittorisk av covid-19 genom att lämna din bostad. Vi försöker att minimera risken genom att ta emot få personer per dag, grundlig rensning av ytorna och UV sanering av tangentbord och glasögon samt avtorkning med desinficerande medel. Vi kommer även att erbjuda dig mask, handskar och handsprit på plats. Även om risken minimeras, så kvarstår den fortfarande. 

Att prata med en chatbot om känslor kan även trigga minnen och negativa känslotillstånd. Vi kommer att finnas till hands för samtal efteråt om du känner att du behöver prata av dig om det du har diskuterat med BETSY. 

Om man känner obehag inför att prata om känslor, så kan det vara bra att inte prata med BETSY. 

Det finns inga kända risker med att mäta hjärnvågsaktivitet via EEG, men upplever du obehag kan du alltid tacka nej till att ha pannbandet. 

Vad händer med mina uppgifter? 

Alla som medverkar i projektet omfattas av sekretess. Alla personuppgifter, svar och resultat kommer att behandlas så att ingen obehörig kan ta del av dem. Informationen i projektet kommer att databehandlas och redovisas som statistik med tabeller och diagram på gruppnivå i vilka enskilda personer inte går att identifiera. 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Bearbetningen av alla personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen: General Data Protection Regulation (GDPR). Uppgifterna sparas, behandlas och sammanställs både manuellt och elektroniskt. Om uppgifterna skulle överföras till platser utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), så ansvarar Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att alla personuppgifter skyddas enligt samma regler som gäller inom EES. 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har deltagarna rätt till att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om som ingår i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Deltagare kan också begära att uppgifter om dem själva blir raderade eller att behandlingen av dem begränsas. Om deltagarna vill ta del av sina egna, ingående personuppgifter så ska de kontakta ansvarig forskare: steinn.steingrimsson@vgregion.se eller projektets doktorand: almira.osmanovic.thunstrom@vgregion.se. De kan även kontakta dataskyddsombud via sahlgrenska.universitetssjukhuset.dso@vgregion.se eller på telefonnummer 031 343 27 15. Dataskyddsombudet kan ej svara på frågor angående projektet, endast hur ingående data hanteras. 

Om en deltagare skulle vara missnöjd med hur personuppgifter behandlas, så har de också möjlighet att vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Väljer deltagare att avbryta sin medverkan i studien så kommer inga ytterligare uppgifter att registreras.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Resultaten kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Denna kommer att vara öppet tillgänglig för alla som vill ta del av den. Deltagarna kommer även att få tillgång till en egen kopia av artikeln vid önskemål. 

Försäkring och ersättning

Ingen ersättning erbjuds för medverkan i denna studie.  

Deltagandet är frivilligt 

Deltagande är frivilligt och kan när som helst avslutas. Deltagare som väljer att avbryta sin medverkan behöver inte uppge orsak. 

Ansvariga för studien 

Ansvarig forskare: Steinn Steingrimsson

Ansvarig dataanalys: Almira Osmanovic Thunström, verksamhetsutvecklare och doktorand (almira.osmanovic.thunstrom@vgregion.se)

Samtycke till att deltaga i kvalitetsutvärderingen – forskningspersonens exemplar

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen. 

☐Jag samtycker till att deltaga i studien om utvärdering av chatboten BETSY.   

☐Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivits i forskningspersonsinformationen.

Plats och datumForskningspersonens underskrift

Plats och datumPrövarens underskrift

Samtycke till att delta i kvalitetsutvärderingen– prövarens exemplar

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen. 

☐Jag samtycker till att deltaga i studien om utvärdering av chatboten BETSY.   

☐Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i forskningspersonsinformationen.

Plats och datumForskningspersonens Underskrift

Plats och datumPrövarens Underskrift